missie & visie Kopiëren

Missie

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking. Bij Pegode heeft de cliënt de regie over zijn eigen leven. Pegode ondersteunt bij vragen over alle levensdomeinen, werkt actief mee aan een samenleving waar iedereen bij hoort. Pegode investeert in deskundigheid, creativiteit en engagement van medewerkers.

Visie

De visie maakt duidelijk ‘door welke bril’ en ‘met welke ambitie’ we naar onze organisatie, onze klanten, onze medewerkers en de buitenwereld kijken. Waar we in geloven, wat ons bindt, wat we willen betekenen voor onze klanten en voor andere belanghebbenden.

In Pegode geloven we dat:

 • het een mensenrecht is om zelf je leven te kunnen uittekenen en in handen te houden.
 • personen met een beperking (met de juiste ondersteuning) zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven.
 • deel uitmaken van de samenleving de meeste kansen geeft op een kwaliteitsvol bestaan waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relaties kan aangaan.
 • personen met een beperking met hun twee voeten in de samenleving kunnen staan.
 • de capaciteiten van iedere persoon samen met de kracht en creativiteit van andere mensen tot een beloftevolle dynamiek kan leiden die ruimte en tijd moet krijgen om zich te ontplooien.
 • ondersteuning door veel mensen gedaan kan worden en niet alleen door professionelen. Dat samen met anderen aan de slag gaan een verrijking is (familie, vrienden, vrijwilligers, enz. )
 • iemand niet alles zelf moet kunnen om zelfstandig te zijn, maar dat de mate waarin je omringd bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf niet kan, je zelfstandigheid bepaalt.

Daarom kiest Pegode er voor om samen met personen met een beperking op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die te maken hebben met ‘het leven’ in de samenleving.

Dit doet Pegode door er naar te streven om:

 • personen uit te dagen tot het maken van keuzes en hen te ondersteunen in het realiseren van die keuzes.
 • de kracht van de personen en zijn persoonlijk netwerk (vrienden, familie) niet in de kiem te smoren, maar te stimuleren en te ondersteunen.
 • haar ondersteuning alleen faciliterend en aanvullend te organiseren.
 • een brede waaier van ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden die flexibel tegemoet kan komen aan vragen van mensen.
 • samen te werken met partners in de samenleving (binnen de sector, met andere dienstverleningssectoren, buurten, gemeenten,...)
 • zoveel mogelijk beroep te doen op de kracht van vrijwilligers (een bron van capaciteiten)
 • zoveel mogelijk ondersteuning 'in de samenleving zelf' te bieden: bij je thuis, bij jou op het werk, bij jouw vrijetijdsactiviteiten in de buurt, bij je contacten met jouw vrienden en buren, bij de opleiding die jij wil volgen, enz.)
 • de eigen ondersteuningsinitiatieven zoveel mogelijk in te bedden in de buurt en op mensenmaat te organiseren: uitnodigend tot contacten met de omgeving, zo gewoon mogelijk, in de buurt van openbaar vervoer, de mogelijkheid tot het uitbouwen van relaties.
 • blijvend op zoek te gaan naar ondersteuningsconcepten die zoveel mogelijk regie aan de persoon met de beperking geven, die de keuzevrijheid van personen niet hoeven te beknotten (bijvoorbeeld concepten gebaseerd op persoonsgebonden financiering).
 • als organisatie (met haar medewerkers) blijvend bij te leren en te ontwikkelen in onze dienstverlening: deskundigheid ontwikkelen in attitudes en vaardigheden die voortvloeien uit de visie.
 • via beleidsbeïnvloeding, bewustmaking en sociale actie op lokaal en bovenlokaal niveau een gelijkwaardige positie voor personen met een beperking (bijvoorbeeld i.v.m. de inkomenspositie, betaalbare huisvesting, toegankelijkheid, rechten, enz) na te streven.
 • als organisatie verder te investeren in het uitbouwen van projecten die vaardig zijn om aan bovenstaande kenmerken/streefdoelen te voldoen (op mensenmaat, lokaal betrokken en autonoom).
 

Terug